Algemene voorwaarden

“Huurder”

EN

De onderneming DE VOS AUTOVERHUUR, gevestigd te Willemstad, ingeschreven met KVK nummer 151228, hier vertegenwoordigd door Ricardo de Vos, in de hoedanigheid van zaakvoerder, die ondertekent;

“Verhuurder”                                                                                                                                                           

“Huurder” en “Verhuurder”, samen de “Partijen”.                                                                                                        

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:                  

Artikel 1    Voorwerp van de overeenkomst                                                                                                           

 1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder: Een personenwagen, hierna de “Huurauto”.
 2. De Huurder aanvaardt de staat waarin de Huurauto zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

Artikel 2    Bestemming

 1. De Huurauto is uitsluitend bestemd als personenwagen voor bezitters van een geldig rijbewijs.
 2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te rijden op de volgende gebieden: Vlakte van Hato/Barber/Christoffelpark/St Jorisbaai en overige onverharde wegen. 

Artikel 3    Duur en opzeggingsmodaliteiten

 1. De verhuur wordt toegestaan voor de periode zoals beschreven in het contract.
 2. Het is de huurder niet toegestaan om de huurovereenkomst kosteloos te beëindigen. 

Artikel 4    Huurprijs-Borg-Verzekering 

 1. Partijen komen een netto basishuurprijs overeen zoals omschreven in het contract.
 2. Het volledige bedrag en de borg van de huurauto dienen voldaan te worden op de dag van ontvangst.
 3. Indien er bij inlevering geen schade wordt vastgesteld door de Verhuurder, zal de borg worden terugbetaald op dezelfde of daaropvolgende dag.
 4. Wordt er schade vastgesteld door de verhuurder is het afhankelijk van de door de huurder gekozen verzekering wat de kosten voor de huurder zullen zijn. Heeft de huurder schriftelijk op de huurovereenkomst aangegeven dat hij/zij heeft gekozen voor de all risk insurance is het eigen risico: EUR 500,-. Heeft de huurder niet voor de all risk insurance gekozen is het eigen risico onbeperkt tot de dagwaarde van de auto + huurderving voor de verhuurder met een maximum van 30 huurdagen. Heeft de huurder gekozen voor de optie: Buy off own risk zijn er bij geconstateerde schade geen kosten gemoeid voor de huurder.

Artikel 5 Kosten-lasten-schade

 1. Alle onkosten ten gevolge van motorische storingen zijn voor rekening van de Verhuurder mits ze niet zijn te wijten aan nalatigheid of verkeerd gebruik van de bestuurder.
 2. Overige kosten zoals banden, ruitbreuk, lampen, verlies van onderdelen en eventuele blikschade zijn voor rekening van de Huurder.
 3. De Huurder blijft ten allen tijde volledig aansprakelijk in het geval van grove schuld, nalatigheid, rijden onder invloed van alcohol, of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 4. De Huurder dient elke vorm van schade meteen te melden aan de Verhuurder. Wordt schade pas op de laatste huurdag bekend, kan de verhuurder kosten in rekening brengen voor het niet kunnen verhuren van de huurauto, te noemen: huurderving.

Artikel 6    Onderhoud en herstellingswerken

 1. De Verhuurder zal zijn uiterste best doen de Huurauto in goede staat te onderhouden en alle herstellings- en slijtage werken aan de Huurauto zo snel mogelijk (laten) uitvoeren.
 2. De Huurder zal de Huurauto als een goede huisvader gebruiken en zoals beschreven in Artikel 2.

Artikel 7    Teruggave van de Huurauto

 1. De Huurder is gehouden tot teruggave van de Huurauto bij het beëindigen van deze huurovereenkomst om welke reden dan ook. Indien deze niet voldoet aan dit verzoek zal hij voor iedere daaropvolgende dag ANG 100,- Betalen.
 2. Indien de huurder de auto wilt inleveren eerder dan de afgesproken einddatum, is er geen recht op terugbetaling,
 3. De Huurauto moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst. 
 4. De Huurauto wordt altijd met een volle tank afgeleverd aan de Huurder. Deze dient ook zo te worden ingeleverd. Zo niet, zal er per streepje op de benzinemeter ANG 25,- worden aangerekend aan de Huurder.

Artikel 8    Uitdrukkelijk ontbindend beding

 1. De huurovereenkomst tussen de Partijen zal automatisch worden ontbonden in geval van verlies of tenietgaan van de Huurauto. In voorkomend geval heeft de Huurder geen recht op terugbetaling van het huurbedrag.
 2. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden wanneer één van de Partijen zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt. 

Artikel 9    Onderhuur en overdracht van huur

 1. De Huurder mag het contract niet overdragen aan derde partijen.
 2. De huurauto mag noch geheel of gedeeltelijk onderverhuurd worden zonder toestemming van de Verhuurder.

Artikel 10  Algemene Regels

 1. Het is niet toegestaan te roken in de huurauto. (boete EUR 500,-)
 2. Het is niet toegestaan dieren te vervoeren in de huurauto. (boete EUR 500,-)
 3. De huurder is verantwoordelijk voor het vervangen van de band in geval van een lekke band.
 4. Het is de huurder niet toegestaan door te rijden in het geval van een brandend controlelampje.
 5. Het is de huurder niet toegestaan door te rijden in het geval van een stijgende temperatuurmeter tot boven de helft. 
 6. Alle nieuwe deuken en krassen aan de huurauto zijn voor rekening van de huurder.
 7. Huurder is verplicht het stuurslot ten alle tijden te gebruiken. Diefstal van de auto is voor het eigen risico van de huurder.
 8. De huurauto dient op de laatste huurdag voor 18:00 uur te worden ingeleverd bij de verhuurder. Voor het te laat inleveren van de huurauto wordt er een boete in rekening gebracht van ANG 100,-
 9. De huurder dient de huurauto weer schoon in te leveren op de laatste huurdag zoals beschreven in het contract. Als de auto vies wordt ingeleverd wordt er ANG 30,- in rekening gebracht. 
 10. Als er bij  inleveren van de huurauto witte zoutvlekken in de bekleding geconstateerd wordt, zal er per stoel ANG 85,- in rekening gebracht worden.

Artikel 11  Toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van de huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden in de bevoegde rechtbank te Willemstad, Curaçao.

Autopech

Auto ongeluk

Bel Roadside Assistance: 9247

(met Nederlandse mobiel: 005999-4650896)

Lege accu, onvoldoende brandstof, sleutels in een dichte auto, wegslepen of andere autopech.

Sleep service:

+5999 514 8555 of +5999 678 8595

Bel Forensys: 199 

(met Nederlandse mobiel: 0059997471333)

Road Service MOET gebeld worden in geval van een auto ongeluk. Zij regelen verder wat op dat moment geregeld moet worden. Voertuig niet verplaatsen!

Politie en/of Brandweer: 911

Ambulance: 912

Het is mogelijk om additionele diensten toe te voegen aan de huur van het voertuig. Ophaal- en wegbreng service, kinderzitje, eindschoonmaak en all-risk verzekering.

———————————————————————————————————————————————————————————-

App Reserve Mail